Η ύπαρξη προσωπικού Ασφαλείας αφενός λειτουργεί αποτρεπτικά και υποδηλώνει
σε κάθε τρίτο ειδική μέριμνα εκ μέρους του πελάτη στον τομέα αυτό και αφετέρου συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων Ασφαλείας. (Επιτήρηση χώρων, παρακολούθηση ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου Ασφαλείας, έγκαιρη και άμεση ειδοποίηση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, απομάκρυνση ενοχλητικών ή υπόπτων ατόμων κ.λ.π.).

Επειδή η επιλογή του καταλλήλου προσωπικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την στήριξη ενός συστήματος Ασφαλείας, η ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ προσλαμβάνει το προσωπικό των φυλάξεων με αυστηρά κριτήρια και πάντα με άξονα τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της και τις ιδιαιτερότητες τού φυλασσόμενου χώρου.

Οι υπηρεσιες που προσφερουμε ειναι :

 

  1. Στατική Φύλαξη
  2. Περιπολίες (PATROL)
  3. Άμεση Επέμβαση
  4. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
  5. Ασφάλεια VIP

 

Η ΑΛΦΑ – ΩΜΕΓΑ, παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, όπως επίσης και τρόπους ελέγχου των χώρων κ.λ.π.

Για τους οργανισμούς που δεν έχουν χαράξει μια δική τους στρατηγική Ασφαλείας, ή που η στρατηγική Ασφαλείας που ήδη έχουν χρειάζεται αναθεώρηση, η ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ σε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία, συνεργάζεται με το TOP MANAGEMENT, για την χάραξη στρατηγικής Ασφαλείας.

Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, όπως επίσης και τρόπους ελέγχου των χώρων, εναλλακτικά δρομολόγια αυτοκινήτων, σχέδια πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας κ.λ.π.

Στα πλαίσια της χάραξης της πολιτικής Ασφαλείας η ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ εφ όσον της ζητηθεί, ορίζει τις σωστές προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν διάφοροι συνεργάτες και προμηθευτές του Πελάτη που έχουν σχέση με θέματα Ασφαλείας.

Για το λόγο αυτό συντάσσει συγκριτικές εκθέσεις, προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις και ελέγχει την τήρηση των προδιαγραφών.

Επίσης η ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ αναλαμβάνει την διεξαγωγή τακτικών η εκτάκτων ασκήσεων ετοιμότητας με σκοπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση τού βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού και των συστημάτων ασφαλείας που μπορεί να διαθέτει ήδη ο Πελάτης.